Два други процеси за подготовка на хидроксиетил целулоза (HEC)

- 2022-05-11-

Метод на гасна фаза: Методот на гасна фаза е да се додадат адитиви или разредувачи за време на процесот на реакција, а алкалните влакна и ЕО реагираат во гасната фаза. Памучните влакна беа натопени и активирани во 18,5% раствор на NaOH, потоа се притиснати и смачкани и ставени во реакторот. Реакторот беше евакуиран, двапати наполнет со азот, додаден е EO и реакцијата беше добиена на вакуумски степен од 90,64 kPa и 27-32 ° C за 3-3,5 часа.

Метод на течна фаза: Методот на течна фаза е да се изврши реакцијата на етерификација во присуство на разредувач. По алкализација и притискање, памучните облоги се реагираат со ЕО на 20-60°C. 1-3 часа во присуство на разредувач за да се добие сурова хидроксиетил целулоза. Вообичаени разредувачи се ацетон, изопропанол, терц-бутанол или нивни мешавини. Производот останува нерастворлив во разредувачот.