Важни својства на HEC

- 2022-05-13-

Како нејонски површински агенс, хидроксиетил целулозата ги има следните својства покрај задебелување, суспендирање, врзување, флотација, формирање филм, дисперзија, задржување вода и обезбедување на заштитни колоиди:

1. HEO е растворлив во топла или ладна вода, и не се таложи на висока температура или врие, така што има широк опсег на карактеристики на растворливост и вискозност, како и нетермичка гелација;

2. Самиот нејонски може да коегзистира со други полимери, површини и соли растворливи во вода во широк опсег и е одличен колоиден згуснувач кој содржи раствори на електролити со висока концентрација;

3. Капацитетот за задржување вода е двојно поголем од оној на метил целулозата и има подобра регулација на протокот.

4. Во споредба со метил целулоза и хидроксипропил метил целулоза, способноста за дисперзирање на HEC е слаба, но заштитната колоидна способност е силна.