Полимеризација на суспензија на HPMC

- 2022-05-19-

Во производството на синтетички смоли како што се поливинил хлорид (ПВЦ), поливинилиден хлорид и други кополимери, најчесто се користи полимеризација на суспензија и неопходно е да се стабилизираат хидрофобните единици суспендирани во вода. Како полимер растворлив во вода, производот HPMC има одлична површинска активност и делува како колоидно заштитно средство, што може ефикасно да спречи агрегација на честички од полимер. Понатаму, HPMC, и покрај тоа што е полимер растворлив во вода, исто така е малку растворлив во хидрофобни единици и ја зголемува единечната порозност на произведените полимерни честички и му обезбедува на полимерот добро отстранување на резидуалните единици и зголемена способност да апсорбира пластификатори.