Карактеристики на HPMC

- 2022-05-25-

Хидроксипропил метилцелулозата е лесно растворлива во ладна вода, но тешко се раствора во топла вода. Но, неговата температура на гелација во топла вода е значително повисока од онаа на метил целулозата. Растворувањето во ладна вода е исто така значително подобрено во споредба со метил целулозата. Хидроксипропил метилцелулозата е стабилна на киселина и алкали, а нејзиниот воден раствор е многу стабилен во опсег од pH=2~12. Каустичната сода и варната вода имаат мало влијание врз нејзината изведба, но алкалиите можат да го забрзаат неговото растворање и да ја зголемат вискозноста. Хидроксипропил метилцелулозата е стабилна за обичните соли, но кога концентрацијата на растворот на сол е висока, вискозноста на растворот на хидроксипропил метилцелулоза има тенденција да се зголемува.