Механизам на формирање на поливинил алкохол

- 2022-07-11-

PVA е единствена меѓу полимерите (соединенија составени од големи молекули со повеќе единици) затоа што не се формира со полимеризација на молекули на претходници со една единица наречени мономери. Спротивно на тоа, поливинил алкохолот се добива со растворање на друг полимер, поливинил ацетат (PVAc), во алкохол како што е метанолот и третирање со алкален катализатор како натриум хидроксид. Добиената хидролиза, или реакција на „алкохолиза“, ја отстранува ацетатната група од молекулата на поливинил ацетат без да ја уништи структурата со долг ланец на молекулата на поливинил ацетат. Хемиска структура на добиената единица за повторување на винил алкохол

Кога реакцијата е завршена, производот е растворлив во вода и практично нерастворлив во сите органски растворувачи. Нецелосното отстранување на ацетатните групи ја прави смолата помалку растворлива во вода и повеќе растворлива во некои органски течности.