Начин на производство на винил ацетат

- 2022-08-08-

1. Метод на ацетилен Користејќи цинк ацетат поддржан на активен јаглен како катализатор, ацетиленот и оцетната киселина реагираат под нормален притисок и 170-230 . Реакциониот производ е подложен на сепарација на прашок, сепарација на гас, отстранување на алдехид, сурова дестилација и ректификација за да се добие рафиниран винил ацетат.

2. Метод на етиленска гасна фаза.180 и притисок <1 MPa за да се генерира винил ацетат, а потоа се одвојува и се коригира за да се добијат фини производи.

3. Метод на течна фаза на етилен Етилен и оцетна киселина се реагираат со паладиум хлорид-бакар хлорид како катализатор за да се добие винил ацетат.

4. Метод на ацеталдехид оцетна анхидрид Користејќи го ацеталдехид оцетниот анхидрид како суровина, најпрво се синтетизира етилен дијацетна киселина, а потоа преку реакција на деоцетна киселина, се синтетизира со метод во еден чекор или метод во два чекора.